Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a Orosz Krisztina ev. https://www.oroszkrisztina.com/ URL-címen elérhető weboldalának (továbbiakban: „Weboldal”) fenntartója, mint szolgáltató és a Weboldal megrendelői, valamint a Orosz Krisztina Ev által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevő személyek között fennálló, illetve létrejövő jogviszony feltételeit rendezi.

Kérjük, alaposan olvassa át jelen ÁSZF-et, )link: https://www.oroszkrisztina.com/privacy-policy/) valamint Adatkezelési Tájékoztatónkat (link: https://www.oroszkrisztina.com/adatkezelesi-tajekoztato/  ) és amennyiben kérdése merül fel, keressen minket megadott elérhetőségeinken.

A Weboldalon történő böngészéssel, a szolgáltatások igénybevételével (jelentkezéssel/regisztrációval) a Megrendelő jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen ÁSZF és a fenti linken megjelölt kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató a Felek között létrejövő szerződés részét képezik.

Alapvető fogalmak

A Weboldalt fenntartó tulajdonos Szolgáltató neve (a továbbiakban „Szolgáltató”):

Orosz Krisztina ev.

Székhely címe: 1039 Budapest Csobánka tér 2. 8/73

Nyilvántartási száma: 56613492

Adószáma: 57943015-1-41

E-mail címe: orosz.krisztina1@gmail.com

Telefonszáma: +36-303956070 (hétköznap 10-16 óra között)

A Weboldal tárhelyszolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: EZIT Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
E-mail cím: info@ezit.hu

Telefonszám: +36 1 700 40 30
Adószám: 23493474-2-41

Megrendelőnek minősülnek azok a természetes személyek, illetve törvényes képviselőik útján eljáró jogi személyek, akik a oroszkrisztina.com Weboldalon keresztül az ott elérhető szolgáltatásokat igénybe veszik, akár ellenérték fejében történő szolgáltatás keretében, így pl. tréningre/ tanfolyamra, workshopra, egyéni konzultációra vagy egyéb programra jelentkeznek/regisztrálnak, akár ingyenesen elérhető szolgáltatások, így pl. mini tréningek, egyéb tananyagok letöltése/ megküldése/ingyenes programokon történő részvétel érdekében regisztrálnak a Weboldalon.

Megrendelő egyrészt 18 (tizennyolc) év feletti természetes személy lehet, aki(k) számára a Szolgáltató által jelen ÁSZF keretében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt, illetve terméket értékesít; másrészt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is lehet Megrendelő ugyanezen feltételekkel, törvényes képviselője útján.

Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen:” Szerződő Felek vagy Felek”.

A Szolgáltatás körébe tartozik valamennyi, a Weboldalon aktuálisan található tréning, képzés, illetve oktatási anyagok függetlenül azok megnevezésétől, a szolgáltatás megrendelése alapján a szolgáltatási szerződés távollévők között jön létre a Weboldalon történő megrendeléssel (űrlap kitöltése és elküldése) és a díjelőleg átutalása útján („Szolgáltatás”).

A Szolgáltatások célja Közérzet javítás, Életjobbítás, Stresszkezelés, önismereti és személyiségfejlesztési módszerek végzése oktatása. Szolgáltatások nem minősülnek sem orvosi, sem pszichológusi tanácsadásnak, kezelésnek, illetve az e szakmákban alkalmazott eljárásoknak.

Fizetési feltételek:

A Weboldalon keresztül – a fentiekben ismertetett módon történt/leadott – megrendelést követően a Szolgáltató a megrendelésről 48 órán belül visszaigazolást küld, majd díjbekérőt/előlegbekérőt állít ki, amelynek alapján Megrendelő megfizeti annak összegét, ezzel véglegesítve a kiválasztott szolgáltatás megrendelését. Megrendelő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy Megrendelő részvétele az adott programon, tréningen, tanfolyamon az előleg megfizetése esetén biztosított, a Felek között az adott Szolgáltatás tárgyában a szerződés a vonatkozó díj(előleg) átutalással történő megfizetésével jön létre.

Lehetőség van fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül, azaz a Erste Bank Hungary Zrt Székhely: 1138 Budapest Népfürdő utca 24-26

11600006-00000000-84893653 Orosz Krisztina ev

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Orosz Krisztina ev (székhelye: 1039 Budapest Csobánka tér 2 8/73) adatkezelő valamint oroszkrisztina.com weboldal felhasználói adatbázisában tárolt információk titkosak, és harmadik félnek átadásra nem kerülnek.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre: név, fizetéshez szükséges bankkártya adatok.

Elállás

A Szolgáltatás(ok), megrendelésével és a fizetéssel a Szolgáltató és Megrendelő között szerződés jön létre jelen ÁSZF szerint, amelyre vonatkozóan az elállási jog az alábbiak szerint gyakorolható:

Elállás fogyasztók esetén:

Jelen pont rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a Megrendelő, amennyiben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A Fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy, illetve a Szolgáltatás(ok) megrendelésének (díjelőleg fizetéssel) napjától, számított 14 (tizennégy) napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a Szolgáltatás(ok) igénybevételének napja között eltelt időben is gyakorolhatja az elállási jogát. Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A már igénybe vett Szolgáltatás olyan teljesítésnek minősül, amellyel kapcsolatban elállásnak vagy felmondásnak már nincsen helye, az eredeti állapot nem állítható vissza.

Az elállási jog helyett felmondási jog illeti meg Megrendelőt, ha Szolgáltatót arra kéri, hogy a szerződés teljesítését az elállásra nyitva álló 14 (tizennégy) napos határidő lejárta előtt kezdje meg (mely kérést Megrendelő köteles kifejezetten közölni) és ezen nyilatkozata megtételét követően a teljesítés megkezdődik; vagy a szerződés létrejötte és teljesítése között egyébként nem áll rendelkezésre 14 (tizennégy) nap.

Ha Megrendelő kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Megrendelő köteles megtéríteni Szolgáltatónak a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Szolgáltató visszatéríti a Megrendelő által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Elállás Egyéni konzultáció esetén:

A Fogyasztó a Szolgáltatás(ok) megrendelésének (azaz a teljes díj befizetésének) napjától 14 napon belül megkezdheti az elállási jogát – melyet a Megrendelő köteles kifejezetten közölni.14 napon belüli elállás esetén új időpont kerül egyeztetésre. Amennyiben az elállást a Megrendelő által lefoglalt konzultációs időpont megkezdése előtt 48 órán belül közli, vagy egyáltalán nem tájékoztatja a Szolgáltatót, a befizetett díj, azaz a Szolgáltatás ellenértéke nem kerül visszatérítésre.

Az Általános feltételeknek megfelelően 14 napon túl lehetőség van az indoklás nélküli elállásra, ahol igény szerint a megrendelt Szolgáltatás ellenértéke visszatérítésre kerül, vagy közös megegyezésre új konzultációs időpont kerül kitűzésre.

„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: ………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt …”

Az elállási jog gyakorlása: a Fogyasztó elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, faxon vagy elektronikus levélben) a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF. I. pontjában található elérhetőségek igénybevételével. A Szolgáltató 48 órán belül visszaigazolja a Fogyasztónak az elállási nyilatkozat megérkezését.

Az elállás akkor jogszerű, amennyiben a jelen pontban foglalt rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel (nem kizárólag a nyilatkozatminta alkalmazásával történhet) , ennek bizonyítása Fogyasztót terheli.

Az írásban gyakorolt elállási jog akkor tekinthető határidőben érvényesítettnek, ha a Fogyasztó erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül elküldte a Szolgáltatónak, akár a 14. napon elküldött e-mail is határidőben érvényesítettnek minősül.

A postai úton megküldött levélben történő elállás esetén a postára adás dátuma irányadó abból a szempontból, hogy az elállási jog határidőben érvényesítettnek minősül-e, ezért a Fogyasztó ajánlott levélként postázza elállási nyilatkozatát a postázás dátumának bizonyíthatósága érdekében.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget.

Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget átutalás útján téríti vissza.

Fogyasztói jogérvényesítés:

A fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult panaszt tenni a Szolgáltatónál szóban vagy írásban. A panasz és az arra adott válasz írásban rögzítésre kerül. Szolgáltató a panaszt annak beérkezésétől számított 30 napon belül írásban, érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén annak indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló panaszát elutasítja, a Vásárló az alábbi békéltető testület eljárást kezdeményezheti:

A Budapesti Békéltető Testület

Székhely:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

2019.szeptember 1-jétől a magyarországi online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait az Innovációs és Technológiai Minisztériumban működő Európai Fogyasztói Központ (EFK) veszi át a Budapesti Békéltető Testülettől, amely elérhető az odr@itm.gov.hue-mail címen.

Bírósági eljárás kezdeményezhető az esetleges jogviták orvoslására.

Amennyiben Megrendelő nem minősül fogyasztónak, az alábbi szabályok irányadók:

A fogyasztónak nem minősülő Megrendelő elállhat a vásárlástól a Szolgáltatás(ok) teljesítésének megkezdése előtt, azonban köteles Szolgáltató ebből eredő kárát megtéríteni. Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja (a megrendelés visszaigazolását követően a díjfizetés megtörténtének napja) közötti időszakban jogosult gyakorolni.

Szolgáltató köteles Megrendelő fentiek szerint megfelelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 15 (tizenöt) napon belül visszatéríteni a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget vagy részbeni teljesítés esetén annak arányos részét.

A Szolgáltató felelősségének kizárása

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget, olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon, vagy a megrendelését leadja.

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Megrendelő vagy a Weboldalon böngésző más személy számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett. Felhasználó köteles a Weboldalon található dokumentumok, információk letöltését megelőzően gondoskodni a megfelelő vírusvédelemről.

Szolgáltató kizárja felelősségét a Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

A Szolgáltatások vonatkozásában megbízási szerződés jön létre, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és amely szerint a Szolgáltató az elvárható gondossággal jár tevékenysége során. Ennek megfelelően Megrendelő a jelentkezéssel/ regisztrációval tudomásul veszi, hogy a Felek között létrejött megbízási szerződés nem keletkeztet eredményfelelősséget Szolgáltató esetében, a tanultak alkalmazása, gyakorlása Megrendelő feladata.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Weboldal – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen használatából ered.

Megrendelőt feltételen és korlátlan felelősség terheli mind a Szolgáltatóval, mind harmadik személlyel szemben a Megrendelő által szolgáltatott adat, információ valóságtartalmáért, illetve jogszerűségéért. Megrendelő előbbi rendelkezés megsértéséből eredő károkért korlátlan helytállási kötelezettséggel (korlátlan felelősséggel) tartozik.

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Weboldal működtetését.

Szolgáltató nem vizsgálja azoknak a site-oknak a tartalmát, melyek megtekintésére linket szolgáltat. Ezen off-site-ok tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Bármely off-site megnyitásának (linkelés) kockázatát a Megrendelő vagy a Weboldalt egyébként használó (böngésző) személy viseli. A Weboldal tartalmazhat olyan internetes weboldalhoz történő, a Szolgáltató független kapcsolódásokat (hyperlinkek), amelyek harmadik személyek gondozásában állnak és amelyek tartalmáért a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget, így különösen az idegen weboldalakon, illetve weboldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, illetve okozott károkért.

  • Szerzői jogok

Jelen Weboldalon található workshopok, tréningek, blogcikkek tematikája és anyaga, valamint a oroszkrisztina.com oldalon található valamennyi tartalom Orosz Krisztina kizárólagos szellemi terméke, mely szerzői jogi jogvédelem alatt áll. Ez vonatkozik a Weboldalon található saját fejlesztésű tréningekre, workshopokra, tanfolyamokra, e-bookokra és hanganyagokra, valamint további online anyagokra is.

Orosz Krisztina, mint a művek szerzőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weboldalon található tartalom semmilyen formában nem használható fel (pl.: nyilvánosságra hozatal, terjesztés, másolás, többszörözés stb.).

A Weboldal tartalma a szerző szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A Weboldalon található bármely tartalom vagy annak részlete (pl. szöveg, kép, hang, videó stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével, a szerző nevének pontos feltüntetésével használható fel, összehangban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. (Szerzői jogi törvény) rendelkezéseivel.

Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weboldal vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása. A szerző engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles közvetlen szerző Orosz Krisztina nevét, valamint a Weboldalt, mint forrást megjelölni.

A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a Weboldalon található valamennyi termék megjelenítése, promotálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domain-ek vonatkozásában.

Tilos a Weboldal használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal vagy annak bármely része módosítható.

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Szerzői jogi törvény, Btk.,) jogkövetkezményeket vonják maga után.

A szerző, illetve a Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetes felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen. Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – bármely módon történő használata, felhasználása esetén – közjegyzői tanúsítás útján igazolt – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott, stb.) oldalak vonatkozásában oldalanként 200.000 Ft + ÁFA (azaz oldalanként kettőszázötvenezer forint valamint az általános forgalmi adó) összegű kötbért állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben.

Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a Weboldal egészének vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandónak fogadja el a jelen pontban rögzített kötbér kikötését, valamint azt, hogy a jogsértéssel okozott károkért köteles helyt állni. A jogsértő köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő és a kötbér összegét meghaladó valamennyi kárát megtéríteni ideértve az okozott többlet-költségeket is.

Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra, valamint jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) a szabályai, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók.

A cookie, hírlevél és direkt marketing (DM, hírlevél), továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Tájékoztató előírásai az irányadóak.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani a módosítást követő időre vonatkozóan, amely módosítás annak a Weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már folyamatban lévő megrendelésekre természetesen nem terjed ki.

Jelen ÁSZF 2019.08.15. napjától hatályos annak visszavonásig, illetve módosításig.

Jelen Általános Szerződési Feltételeket megértettem és tudomásul vettem, ennek tudatában veszem igénybe Orosz Krisztina ev. szolgáltatását.